یادگار خدایی 1395/05/31


پل " حاج خدایی " یک پل تک دهانه است که بر روی نهر داریون ساخته شده و با شماره 11559 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.