پل هفت چشمه 1395/04/03

پل هفت چشمه در اردبیل، میدان پانزده خرداد ابتدای خیابان ساحلی و روی رودخانه بالیقلوچای واقع شده است. این پل که بنام ججین، پل داشکسن، یدی گوزلی و کورپی قرمزی نیز نامیده می شود، دارای هفت چشمه است و از آثار دوره صفوی محسوب می شود.

ستارخان، سردار ملی مشروطیت بعد از فرار از زندان نارین قلعه اردبیل خود را به کنار یدی گوزلی رسانده و به یاران خود،  که با اسب منتظرش بوده اند، ملحق و راهی نجف میشود تا فتوای مشروطه را از مجتهدین اخذ کند. " ججین " یادگار دوره صفویه بوده و از سال 1374 شمسی عملیات مرمت آن شروع شده است.

" کورپی قرمزی " شامل هفت دهانه آجری با قوس پنج و هفت و موج شکن های سنگی می باشد و ملات به کار رفته در ساختمان آن، گچ و آهک است.

 

 

 

   


آوای گردشگران یاس