می تراود مهتاب می درخشد شب تاب 1395/04/03

 

آری، حتی اگر ماه، آسمان را به تسخیر خود در نیاورد، این شب تابها، امان رصد آسمان زیبای خرانق  ر ا نمی دهند. به مدد تکنولوژی، چراغهای معابر خرانق بزرگترین مانع رصدی برای این روستا است. برای فرار از این چراغها یا باید به رودخانه و پل آبراه پناه برد و یا به روستاهای اطراف! پل آبراه به پلی اطلاق میشود که هم از بالای آن آب می گذرد و هم از زیر، پل آبراه خرانق، قدیمی ترین پل آبراه استان یزد و از لحاظ معماری در نوع خود کم نظیر بوده است. این پل به سبک ساسانی و ورمی بنا نهاده شده و یادگاری از ده قرن پیش است. مصالح بکار رفته در آنابتدا سنگ و ملات و ساروج بوده و دهانه ههایش به سبک رومی و با سنگ و گچ طاق زده شده است. سطح بالای پل یک متر و نیم، طول آن 40 متر و ارتفاعش از کف رودخانه بیش از هفت و نیم متر است و هدف از احداث آن انتقال آب قنات از یک سوی رودخانه به سوی دیگر آن از بالای پل می باشد، زیرا مظهر قنات خرانق ددر یک ساحل رودخانه و مزارع و باغات در ساحل دیگر قرار دارد. البته مردم هم برای گذر از این پل استفاده می کنند.

 

 

 

 

 

       


آوای گردشگران یاس