گرمابه ای که از زیر خاک سبز شد 1395/04/05

حمام میربلوک در منطقه ای کوهستانی و اقلیمی سرد و در داخل بافت مرکزی شهر دیلمان قرار د ارد .

بنابر روایت موجود ، این حمام به دستور شخصی به نام ( میرزا علی میربلوک ) از دل خاک بیرون آورده شده و با حمایت مالی شخصی وی ، در مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است . به همین جهت به نام حمام میربلوک مشهور است . در گذشته به وسیله چند پله از سطح زمین به سربینهحمام می رفتند و در آن جا سکوهایی جهت ایستادن و تعویض لباس در دو طرف این سربینه تعبیه شده بود .

در زیر این سکوها فضاهایی طاقی شکل جهت قرار دادن کفش در نظر گرفته بودند .

این بنا دارای ساختار ساده و بی پیرایه است و بیشترین سعی معمار آن در جهت استحمام عوامل کاربردی آن بوده است . در حال حاضر با خاکبرداری های اخیر مجموعه بنا کاملا از خاک بیرون آورده شده و سازمان میراث فرهنگی گیلان در نظر دارد که این بنای ارزشمند را تبدیل به موزه مردم شناسی می کند .

 


آوای گردشگران یاس