شمیم نیایش در « قلب مقدس مسیح» 1395/04/05

كليساى قلب مقدس مسيح واقع درخيابان جلوخان درشهركرمانشاه درسال 1914 ميلادي به دستور« اسقفيوحنانيان» در زمينى به مساحت 280 مترمربع بنا وتوسط وی تقدس شد.زير بناى اين كليسا با احتساب فضاى سرايدارى، اتاقها و ساير تأسيسات 160مترمربع است. مصالح به كار رفته در بنا آجر و داراى مختصر تزيينات و آجركارى است ونماى خارجى ضلع غربى كليسا سه طاقنما دارد. در طاق نماى ميانى، ورودى كليسا قرارگرفته ودرطاقنما هاى طرفين دو پنجره ديده مَيشود. اين در و پنجره ها با قالبهاى آجرى كه در بالا به قوسى زيبا ختم ميشوند، تزيين شده اند. تزيين نماى خارجى اضلاع شمالى وجنوبى كليسا نيز طاقنما وپنجره هاى قوس داراست، با اين تفاوت كه درضلع جنوبى، پنجره ها مسدودشده و از آنها به عنوان طاقچه استفاده مي كنند. نماى اصلى كليسا با سنتورى كه در وسط يك نورگير به شكل صليب تعبيه شده، تزيين شده است. بام بنا شيروانى وسقف آن از داخل با چوب كارشده است.


آوای گردشگران یاس