خانه زرد مرد مستبد قاجار 1395/05/25

روایت تاریخی شایعه تاریخی!

اگر به این عمارت سری زدید، حتما سراغ ضلع جنوبی اش بروید که ورودی شاه نشین است. در آنجا پله هایی می بینید که نگاه کردن به آنها شما را یاد یک صحنه تاریخی می اندازد؛ صحنه ای در سال 1323 که رهبران متفقین یعنی چرچیل، استالین و روزولت، به ایران آمدند تا درباره جنگ و پس از جنگ با هم صحبت کنند. این شباهت بسیار به آن عکس خاطره انگیز، خیلی ها را بر این باور رسانده که آن عکس و  آن مذاکرات در این خانه انجام گرفته، اما دقت به عکس های قدیمی سفارت شوروی سابق، نشانه هایی را رو میکند که در صورت نگاه ریزبینانه می توانید متوجه شوید که روایت صحیح این اتفاق، همان است که میگویند آن عکس در آن سفارت گرفته شده است. البته بعضی ها میگویند اسکان این سه نفر در عمارت عین الدوله بوده است؛ روایتی که هنوز هم برای بعضی ها روشن نیست و شاید نتوان استناد درستی به آن کرد. اما اگر به این عمارت سر زدید، بدانید که در آنجا، بخشی از روزگار تاریخ ایران رقم خورده است.

 

 

  


آوای گردشگران یاس