ایستا؛ دیار مردمان گوشه نشین 1395/05/21

در وصف رمز و رازهای این روستا هیچ اطلاع دقیقی در طالقان وجود ندارد. برخی پژوهشگران ساکنان این روستا را منتظران یا اهل توقف خوانده اند و از روستایشان با نام " ایستا "، فانوس آباد و ترک آباد هم نام برده اند. این روستا که ورود به آن ممنوع است و ساکنان آن تنها پذیرای معدودی علما هستند و روابط شان حتی با سایر بخش های طالقان نیز قطع یا محدود است، هیچگونه نشانی از نمودهای تمدن امروزی ندارد. اهالی روستا در حاشیه شاهرود اقدام به ایجاد مزارع منظم برای کشت محصولات کشاورزی مورد نیاز خود کرده اند. آنها خانه هایشان را کاهگلی و با نظم عجیب استوار کرده اند، از آب لوله کشی و برق استفاده نمی کنند، حتی روی آسفالت هم راه نمی روند تا مبادااعتقاداتشان خدشه دار شود. اهالی ایستا زندگی آرام خودشان را دارند. با هیچ کس کار ندارند و حتی از مراودات با بیرون از روستا نیز پرهیز می کنند. همچنین آموزش هایشان مکتب خانه ای است و صرفا به آموزش قرآن، متون دینی و خوشنویسی محدود می شود.

 

 

 

 

  


آوای گردشگران یاس