" ساری سو " 1395/05/19

نمیشود تا مراغه رفت و سری به پرستشگاه های مهری این شهر نزد. در شش کیلومتری جنوب شرقی مراغه روستایی به اسم

" ورجوی " قرار دارد. در کنار این روستا گورستا ن بزرگ و قدیمی دیده می شود که سنگ قبرهای آن منقش به تصاویر تیر و کمان و شمشیر و تیر و کمان است. در بخشی از این گورستان دخمه ای قرار دارد که به اتاقی به عرض 180 منتهی میشود. معماری و نقوش موجود در این اتاق تایید می کند که اینجا روزگاری عبادتگاه میترا بوده است. اگر از معابد مهری مراغه به خصوص در ورجوی دیدن کردید، یادتان باشد برای گذراندن وقت در کنار چشمه آب معدنی " ساری سو " وقت بگذارید. این چشمه که یکی از چشمه های آب معدنی اطراف مراغه است، در چهار کیلومتری شهر و سه کیلومتر بالاتر از معبد مهر قرار دارد. " ساری سو " هم مانند شورسو، آب شور، گشایش، ایستی بلاغ و قره پالچیق از سهند سرچشمه می گیرد و آب آن جنبه درمانی دارد. این چشمه آنقدر زیباست که بتوانید از دیدن و آرام گرفتن در کنارش لذت  کافی ببرید.

 

 

   


آوای گردشگران یاس