در بحر الموت 1395/04/20

پیچ و تابهای منطقه الموت قزوین پر است از دورنماهای زیبایی از روستاهای میان راه و مناظری چشم نواز از دره های عمیق سرسبز. از هرکدام از این صحنه ها که چشم پوشی کنی و بگذری، بعید است بر فراز بلندی مشرف به رجایی دشت متوقف نشوی و به تماشا و تحسین آنچه روبه رویت گسترده شده، نپردازی. آنچه در این توقفگاه رهگذران را مجبور به درنگ کرده است و ردیفی از اتومبیل های پارک شده کنار جاده به راه انداخته، منظره ایست رویایی از شهر رجایی دشت و مزارع کرت بندی شده حاشیه اش. در این میان، ودخانه ای طلایی رنگ نیز از دوردست ها می آید، از حاشیه شالیزارها عبور می کند و بی اعتنا به شهر و شلوغی هایش به راه خود ادامه میدهد. اما الموت زیبایی های بیشتری در راه دارد، همچنان باید راند تا پس از طی 28 کیلومتر پیچ و تاب به یک دوراهی رسید؛ دوراهی ای که یکسویش به دریاچه آوان میرسد و مسیر دیگر قرار است به روستای " گازرخان " و قلعه تاریخی حسن صباح، سرکرده اسماعیلیان برسد.

 

 

 

    


آوای گردشگران یاس